INSPIRACJE

PRAWO DO ZABAWY

Swobodna zabawa jest niezmiernie ważna dla rozwoju dziecka. W trakcie zabawy dzieci ćwiczą i rozwijają szereg umiejętności, takich jak: kreatywność, socjalizacja, asertywność, odwaga. Dla nas, jako gestaltystów, najważniejsze jest to, że w trakcie zabawy dzieci przede wszystkim doświadczają siebie i świata w nieskrępowany sposób. Dzięki temu dzieci w bezpiecznych warunkach, na zasadach, które same ustalają, poznają swoje możliwości i ograniczenia. Dla nauczycieli obserwacja zabawy podopiecznych jest kopalnią wiedzy na temat kierunku rozwoju podopiecznych.

NVC - POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) to model komunikacji oparty na wyrażaniu potrzeb i uczuć. Specyfika NVC pozwana na ograniczenie do minimum przemocy w sferze językowej. Również w pedagogice gestalt potrzeby i uczucia mają bardzo ważną rolę. Nasi nauczyciele są niezwykle wyczuleni na odkrywanie, jakie potrzeby stoją za konkretnym zachowaniem dziecka. Dbają również o to, aby ich zaspokajanie nie naruszało granic pozostałych dzieci.

RODZICIELSTWO BLISKOŚCI

Rodzicielstwo bliskości opiera się na tworzeniu emocjonalnej więzi pomiędzy opiekunem a dzieckiem. Celem opiekuna jest zapewnienie emocjonalnego bezpieczeństwa dziecku i dbanie o zaspakajanie potrzeb dziecka. Podobny model funkcjonuje w Domowej Szkole. Warto jednak zaznaczyć, że w kontakcie z dziećmi w wieku szkolnym nie chodzi tu o robienie czegoś za dzieci. Naszym celem jest, aby dzieci były samodzielne i odpowiedzialne za siebie i grupę. Dbamy jednak, aby korelowało to z ich rozwojem emocjonalnym.

UNSCHOOLING, HOMESCHOOLING

Unschooling to forma edukacji, w której o kierunku i tempie kształcenie decyduje dziecko. W Domowej Szkole zwracamy na te aspekty baczną uwagę. Z drugiej strony kierujemy się również wymogami formalnymi, które zobowiązują dziecko do zdania corocznego egzaminu. Z tego względu Domowa Szkoła nie jest formą czystego unschoolingu, za to bliska jest homescholingowi. Formalnie nasze dzieci kształcą się właśnie w systemie edukacji domowej, niejako na marginesie oficjalnego systemu oświaty. Margines ten pozwala nam na prowadzenie Domowej Szkoły zgodnie z naszym systemem wartości, opartym na szacunku, akceptacji i tworzeniu odpowiedzialnej społeczności szkolnej.

EDUKACJA DEMOKRATYCZNA

Edukacja demokratyczna to forma alternatywnej edukacji, w której każde dziecko samo podejmuje decyzje dotyczące formy i zakresu jego edukacji. Wszelkie zasady obowiązujące w szkole są ustalane wspólnie poprzez demokratyczne głosowanie.

Edukacja demokratyczne w wielu punktach jest bliska pedagogice gestalt. To co je łączy w Domowej Szkole, to kształtowanie społecznej odpowiedzialności, wybór dotyczący uczestnictwa w zajęciach, włączenie dorosłego w społeczność szkolną. Najważniejszą cechą wspólną jest akceptacja i szacunek dla dzieci.

GESTALT

Dla nas gestalt to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, które opiera się na wzajemnej ciekawości, szacunku i akceptacji. Dbamy o to, aby dzieci w szkole były traktowane właśnie w taki sposób – z otwartością, szacunkiem i akceptacją. W edukacji opieramy się na psychologii gestalt, która wyznacza zasady funkcjonowania nauczyciela. Zasady te pozwalają na jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału dziecka zarówno w obszarze rozwoju umysłowego, społecznego, jak i emocjonalnego.